Regulamin
Tarcza trajzegi stolarni Mietel

  Pobierz regulamin w formacie PDF

Regulamin sklepu internetowego Stolarnia Mietel

 1. Definicje pojęć

Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć użytych w jego treści:

Administrator – Jacek Fiutko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Stolarnia Mietel Jacek Fiutko”, z siedzibą w miejsc. Mietel nr 30, 28 – 130 Stopnica, NIP 6551889113, REGON 260593040.

Klient – Użytkownik, który złożył drogą elektroniczną zamówienie na produkt Administratora.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca jako Klient czynności prawnej z Wykonawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą jak i osoba fizyczna zawierają Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „CEIDG”).

Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. z późn. zmianami).

Produkt – wykonany przez Administratora towar (bądź usługa) stolarni zaprojektowany według indywidualnych preferencji Klienta, w tym za pomocą Strony lub konfiguratora udostępnionego Użytkownikowi w ramach Usługi.

Regulamin – niniejszy Regulamin, wraz z załącznikami i ewentualnymi odniesieniami do innych dokumentów lub przepisów stanowiący element Umowy.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

System teleinformatyczny - oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń, informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia.

Strona – strona internetowa pod domeną https://www.stolarniamietel.pl którą zarządza Administrator. Strona jest jednocześnie sklepem internetowym, w którym sprzedawane są Produkty.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Umowa lub Zamówienie – umowa zawarta za pośrednictwem Strony dotycząca wykonania, dostawy oraz montażu Produktu zrealizowanego przez Wykonawcę na indywidualne zamówienie Klienta w ramach Usługi, której podstawą jest niniejszy regulamin. Regulamin stanowi nieodłączny element Umowy.

Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), która korzysta z Usługi.

Usługa – oznacza, w szczególności dostęp do funkcji Strony poprzez wysyłanie i odbieranie informacji lub danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu określonym niniejszym regulaminem na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zamówienie dodatkowe – wykraczające poza standardową ofertę Administratora dodatkowo płatne zlecenie, którego przedmiot Klient może zdefiniować w polu „Notatka dla sprzedawcy” znajdującym się w formularzu zamówienia dostępnym na Stronie. Zamówienie dodatkowe dla realizacji wymaga zaakceptowania wyceny podanej do wiadomości Klienta przez Administratora.

Wykonawca – oznacza ten sam podmiot co Administrator.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z pełną akceptacją jego postanowień. Korzystanie z Usługi nie wymaga dodatkowo sporządzania odrębnej umowy, a jedyną jej podstawą jest Regulamin.
 2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator ustanawia Regulamin określający zasady świadczenia Usługi, w tym także przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 1. Zakres świadczonych usług,
 1. Administrator świadczy następujące Usługi:
  1. usługi świadczone poprzez Środki komunikacji elektronicznej, polegające na umożliwieniu na indywidualne żądanie Użytkownika dostępu do funkcjonalności konfiguratora produktów stolarni.
  2. Umożliwienie złożenia zamówienia na Produkt drogą elektroniczną.

 2. Wymagania techniczne niezbędna do korzystania z Usługi są następujące:
  1. hardware Użytkownika z zainstalowanym systemem operacyjnym,
  2. połączenie z siecią Internet;

  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

 1. Warunki świadczenia usług,
 1. Regulamin niniejszy jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed korzystaniem z Usługi.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 4. Użytkownik:

  1. przed skorzystaniem z Usługi jest zobowiązany zaakceptować Regulamin.
  2. może korzystać ze Strony wyłącznie w sposób nienaruszający dóbr osób trzecich, a także obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w trakcie korzystania ze Strony.

 5. Klient:

  1. przed złożeniem zamówienia na Produkt jest zobowiązany podać dane niezbędne do realizacji Umowy, w szczególności dane kontaktowe, adres odbioru Produktu oraz dane do rozliczenia z Administratorem. W przypadku gdy podstawą rozliczenia się jest faktura Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.

  2. akceptuje zasady postanowienia Regulaminu, w szczególności zasady odpowiedzialności, o których stanowi pkt. VIII Regulaminu.

  3. zobowiązany jest opłacić zamówienie będące przedmiotem Umowy za pomocą metod płatności dostępnych na Stronie (tzw. zamówienie z obowiązkiem zapłaty).

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Strony, które mogą chwilowo powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownik korzystanie z Usługi.

 7. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Administratora oraz do informacji, których wymóg dostarczania Użytkownikowi wynikający z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator będzie realizować poprzez Stronę lub przekazywać na adres e-mail podany przez Użytkownika do wiadomości Administratora.

 1. Zasady składania zamówienia i wykonania Umowy

 1. Klient składa zamówienie korzystając z konfiguratora Produktu dostępnego na Stronie w zakładce „Zamów Online” lub poprzez kontakt z Wykonawcą. Umowę nie uważa się za zawartą, jeśli Klient nie poda danych w formularzu, poda dane niepełne lub nieprawdziwe.

 2. Klient zawierający umowę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy Zamówienie nie ma dla niego charakteru zawodowego powinien poinformować o tym Wykonawcę. Zawodowy charakter Zamówienia wynika z prowadzonego przez tego Klienta przedmiotu działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. W sytuacji, o której stanowi ust. 2 powyżej, Wykonawca może żądać od Klienta przesłania odpisu z CEIDG w celu weryfikacji uprawnień przysługujących Konsumentowi.

 4. Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Po wypełnieniu formularza zamówienia Klient odsyłany jest na stronę umożliwiającą opłacenie Produktu oraz kosztów montażu i dostawy.

 5. Wykonawca może kontaktować się z Klientem celem weryfikacji przedmiotu zamówienia lub w innych sprawach związanych z Umową.

 6. W przypadku złożenia Zamówienia dodatkowego, Klient zobowiązany jest opłacić Produkt przelewem tradycyjnym i zgodnie z instrukcją, nie powinien wykonywać szybkiego przelewu. Klient otrzymuje ofertę wykonania przedmiotu Zamówienia dodatkowego wraz z wyceną. Wykonawca realizuje Umowę nie wcześniej niż z momentem opłacenia Zamówienia dodatkowego lub otrzymania oświadczenia o rezygnacji Klienta z jego wykonania, chyba, że Klient niezwłocznie odstąpi od Umowy z powodu odrzucenia oferty Wykonawcy.

 7. Produkt będący przedmiotem Umowy jest fabrycznie nowy, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta.

 8. W razie niedostępności Produktów lub jego elementów Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Klienta telefonicznie lub drogą mailową.

 9. Wykonawca informuje, że wygląd towaru przedstawiony w konfiguratorze Produktu dostępnym na Stronie może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu, w szczególności w zakresie kolorów ze względu na ustawienia ekranu Użytkownika.

 10. Klient będący Konsumentem otrzymuje od Wykonawcy na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy w formie dokumentowej.

 11. Wykonawca może w szczególnych przypadkach wypowiedzieć Umowę, w tym gdy napotka trudności w kontakcie z Klientem lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie podania nieprawidłowych lub niepełnych danych niezbędnych do realizacji Produktu. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługują żadne roszczenia, a kwota opłaconego zamówienia jest zwracana na numer rachunku bankowego, z którego opłacono Produkt.

 12. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy zawiera w sobie – cenę produktu oraz koszt montażu i dostawy. Ceny te zawierają podatek od towarów i usług w należnej wysokości.

 13. W zamówieniach z terminem realizacji powyżej 30 dni w szczególnych przypadkach (znaczne podwyżki cen materiałów) ceny produków mogą ulec zmianie o czym klient będzie poinformowany przed rozpoczęciem realizacji jego zamówienia.

 14. Faktura wystawiana na skutek oświadczenia Klienta zawartego w treści zamówienia.

 15. Klient ma możliwość dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za pomocą przelewu bankowego lub dokonanego za pośrednictwem Blue Media S.A. Dostępne metody płatności:

 16. Wykonawca przystępuje do realizacji Umowy po nadaniu potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta. Realizacja zamówienia trwa od 1 do 6 tygodni, chyba że inny termin został ustalony indywidualnie z Klientem. O przybliżonym terminie realizacji zamówienia Klient może zostać poinformowany na podany przez siebie adres e-mail. Wykonawca może wydłużyć termin wykonania przedmiotu Umowy w szczególnych przypadkach, m.in. z powodu indywidualnych preferencji Klienta względem przedmiotu Umowy lub przyjęciem od Klienta Zamówienia dodatkowego. O wydłużeniu terminu realizacji Umowy Wykonawca niezwłocznie informuje Klienta. Do terminu realizacji Umowy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

 17. Zamówiony Produkt zostanie dostarczony na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia. Wykonawca oferuje montaż oraz krótki instruktaż użytkowania Produktu.

 18. W chwili dostarczenia (lub samodzielnego odbioru) Produktu, Klient oraz Wykonawca (lub osoba upoważniona przez Wykonawcę) podpisują protokół dostawy, będący jednocześnie dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania przez Klienta protokołu dostawy, Wykonawca jest upoważniony do samodzielnego podpisania protokołu ze skutkiem jak wyżej.

 19. W przypadku, gdy Klient zamówił dostawę Produktu za pomocą kuriera, jest on zobowiązany sprawdzić stan jakościowy oraz ilościowy Produktu przed podpisaniem potwierdzenia odbioru. Potwierdzenie odbioru Produktu bez zastrzeżeń zgłoszonych kurierowi uważa się za prawidłowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę, co nie pozbawia Klienta zgłoszenia uprawnień lub roszczeń, o których stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Reklamacje oraz gwarancja na Produkt
 1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na Produkt w zakresie, w jakim wada fizyczna produktu powstała z winy Wykonawcy i dotyczy komponentów Produktu. Termin liczony jest od dnia podpisania przez Klienta i Wykonawcę protokołu odbioru.
 2. Klient korzysta z uprawnień gwarancyjnych poprzez złożenie oświadczenia o reklamacji zawierającego szczegółowy opis wady („Reklamacja”). Reklamacja powinna zostać nadana na adres e-mail Wykonawcy.

 3. W ramach świadczeń gwarancyjnych Wykonawca wymieni Produkt bądź jego element konstrukcyjny na nowy lub dokona naprawy Produktu wg. własnego uznania. Jeżeli wymiana Produktu na nowy nie byłaby możliwa, Klientowi zwracane są pieniądze na wskazany numer rachunku bankowego.

 4. Gwarancją nie jest objęta naprawa uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowego użytkowania Produktu przez Klienta lub osoby trzecie, a odpowiedzialność Wykonawcy jest całkowicie wyłączona w przypadkach stwierdzenia:

 • użytkowania Produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej jego konserwacji;

 • naturalnego odkształcenia drewna;

 • różnicy w rzeczywistych kolorach Produktu w stosunku do kolorów dostępnych na Stronie;

 • zmian zachodzących w wyglądzie drewna w wyniku jego pracy, zmian wilgotności lub rozszerzania się i zwężania materiału;

 • drobnych pęknięć lub odkształceń drewna.

 • korzystania z Produktu w sposób niewłaściwy, w szczególności w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób oraz dzieci.

 1. Klient dostarcza Produkt do Wykonawcy na własny koszt. W przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych Klient zabezpiecza Produkt przed uszkodzeniem lub przypadkową utratą w trakcie transportu.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia jej otrzymania przez Wykonawcę.

 3. Produkt jest naprawiany lub wymieniany na nowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2 tygodnia od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 4. Uprawnienia z tytułu wad Produktu lub jego montażu wygasają:


 • w zakresie gwarancji w terminie określonym w ust. 2 powyżej;

 • w zakresie rękojmi w terminie dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi lub osobie przez niego wskazanej.

 1. Szczególne uprawnienia Konsumenta

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Konsument uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania Produktu, bez obowiązku ponoszenia kosztów z tego tytułu z wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy do siedziby Wykonawcy, a także kosztów dostawy, jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, jest on zobowiązany dostarczyć kompletny Produkt do siedziby Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy jego odesłanie przed jego upływem.

 4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 5. Jeżeli Wykonawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 6. Postanowienia regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej składającej Zamówienie bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Zamówienia wynika, że nie posiada ono dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 7. Klient, o którym stanowi ust. 6 powyżej przed skorzystaniem ze szczególnych uprawnień przysługujących Konsumentowi na podstawie Regulaminu lub odpowiednich przepisów prawa jest zobowiązany udostępnić Wykonawcy odpis
  z CEIDG dotyczącego jego działalności.

 8. Wykonawca celem weryfikacji czy do Klienta stosuje się postanowienia Regulaminu,
  o których stanowi ust. 6 powyżej może zażądać od Klienta dodatkowych informacji, w szczególności o tym, czy osoba ta złożyła Zamówienie w związku z zawodowych charakterem jej działalności. Żądanie to może być wystosowane w przypadku odpowiedzi na reklamacje lub podniesione roszczenia jak też w inny sposób – w szczególności za pomocą narzędzi informatycznych dostępnych w Serwisie.

 9. Do czasu wykazania przez Klienta okoliczności, o których stanowi ust. 6 – 8 powyżej Wykonawca może, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, wstrzymać się z odpowiedzią na żądanie lub reklamacje do czasu uprawdopodobnienia przez Klienta, że Zamówienie nie ma dla tej osoby zawodowego charakteru.

 10. Do osób, o których stanowi ust. 6 powyżej nie stosuje się art. 558 §1 zd. drugie, art. 563 oraz art. 567 §2 Kodeksu cywilnego.

 1. Odpowiedzialność 

 1. W przypadku transmisji danych przez Administratora nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem: (i) nie inicjowania transmisji; (ii) nie dokonywania wyboru odbiorcy; (iii) nie usuwania oraz nie modyfikowania danych będących przedmiotem transmisji.

 2. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii, działania siły wyższej, przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Administratora oraz nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

 • brakiem możliwości dostępu do Usługi w wyniku zdarzeń od niego niezależnych,

 • złożeniem zamówienia z podaniem danych Klienta przez osoby nieautoryzowane,

 • zdarzeniami takimi jak wirusy, trojany, ataki hakerskie lub innymi zagrożeniami związanymi z użytkowaniem sieci Internet.

 • przez błędy sieci telekomunikacyjnej lub błędy sprzętu, w tym systemu Użytkownika.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane przez Użytkownika na Stronie.

 2. Strony wyłączają odpowiedzialność Administratora z tytułu utraconych korzyści jak i odpowiedzialność za nieumyślne działanie, a całkowita odpowiedzialność Administratora nie przekracza wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2010 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847).

 3. Względem Klienta nie będącego Konsumentem wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.

 4. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, Wykonawca nie odpowiada za szkody Klienta, a w wypadku, gdyby szkoda wynikała z zawinionego działania Wykonawcy, jego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia otrzymanego z tytułu wykonania Umowy.

 5. Względem Konsumenta nie mają zastosowania wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi przy sprzedaży, przy czym nie dotyczy to Konsumenta będącego osobą fizyczną składającego Zamówienie bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tego Zamówienia wynika, że nie posiada ono dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 6. bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego Zamówienia wynika, że nie posiada ono dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wyłącza się uprawnienia z rękojmi.


 1. Prawa Własności intelektualnej

 1. Administrator udostępniając na Stronie treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkownika na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

 2. Administrator udostępnia na Stronie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty na Stronie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

 3. Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

 4. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą Administratora.

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik może złożyć reklamację.

 2. Użytkownik składa reklamację pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Administratora.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 1. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

 2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 3. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy odpowiedzi na ponowną reklamację Użytkownika mającej taki sam przedmiot jak reklamacja poprzednio już rozpatrzona negatywnie

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów

 1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi przez Politykę prywatności. W niniejszym rozdziale podane są najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia. Po więcej informacji dosyłamy do Polityki prywatności dostępnej na Stronie.

 2. Przetwarzane dane osobowe Klientów to:

 • imię i nazwisko

 • adres

 • adres e-mail

 • numer telefonu

 • firma

 • NIP

 • REGON

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, firmy kurierskie, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), dostawcy usług księgowych.

 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 4 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@stolarniamietel.pl

 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane mogą być przetwarzane również w celach ewidencji podatkowej, przez czas nie dłuższy niż 5 lat od powstania obowiązku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Nadto, dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 5. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, nie będą przetwarzane krócej niż przez czas niezbędny na wykonanie umowy oraz rozpatrywanie roszczeń gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi (tj. 12 miesięcy w zakresie gwarancji lub 2 lata od wydania Produktu w zakresie rękojmi) jednak przez czas nie dłuższy niż zakończenia okresu przedawnienia roszczeń tj. 3 lut 6 lat w zależności od ich charakteru.

 6. Klientowi zawsze przysługuje prawo do skargi na Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Skargi aktualnie należy kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 1. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz.93,z 1964r z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego.

 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwości ogólnej.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do Regulaminu. Do Umów zawartych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia. Zmiany Regulaminu będą ogłaszanie każdorazowo na Stronie.